PURCHASE COMMITTEE (UGC &AUTONOMOUS)

NAME

1. Dr. R. Selvakumar
2. Dr. J. Jebaraj Devadasan
3. Dr. B. Ravindran Durainayagam
4. Dr. H. Johnson Jeyakumar
5. Dr. P. Kutty Juskar Jebaraja
6. Mr. J. Johnson Asir
7. Dr. K. Gnanaprakasam Dhinakar
8. Mr. A. Thangamani
9. Mr.V.Asirvatham
10. Mr. S. Jacob Rajan Thangiah
11. Mr.P. Muraleetharan Sornapandian