HUMAN RIGHTS FORUM

NAME

  1. C. Ravi Samuel Raj
  2. P. Rosalind Daisy Rani- Co-ordinator
  3. K. Hepzibah Julie Jeyaseeli
  4. K. Merlin Salome
  5. S. Gabriel Sathish
  6. M. Samuel
  7. N. Shenbaga Priya
  8. I. Pondurai